Previous

Sauromatum Schott

Next

Sauromatum Species Photos

This page Copyright © 1997 Krzysztof Kozminski


Back to the Araceae page.

Previous

Previous Araceae genus

Next Araceae genus

Next