FIGS. 62-65. Pistils of Dracontium. 62-63. Styles of Dracontium. 62. D. amazonense G. Zhu (Zhu 1460). 63. D. plowmanii G. Zhu (Zhu 1447). 64-65. Stigmas of Dracontium. 64. D. amazonense G. Zhu (Zhu 1460), showing stigma covered with transparent sticky liquid at anthesis. 65. D. plowmanii G. Zhu (Zhu 1447), showing post- anthesis stigma.